Jednička v počtu realizací v ČR
226 223 800 Po–Pá: 9–16 hod.

PRAVIDLA soutěže „VYHRAJ ŠKODA ENYAQ! Objednej fotovoltaiku a vyhraj 3x elektromobil Škoda Enyaq“

1.Pořadatel soutěže, organizátor soutěže, soutěžní období, zveřejnění soutěže

Pořadatelem a organizátorem spotřebitelské soutěže je společnost:

Schlieger, s. r. o.

IČ: 28787803

se sídlem: U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3 – Strašnice

kontaktní adresa: Nagano Park, budova N3, U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3 – Strašnice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vl. 27453

(dále jen „společnost Schlieger“).

Společnost Schlieger pořádá spotřebitelskou soutěž s názvem „VYHRAJ ŠKODA ENYAQ! Objednej fotovoltaiku a vyhraj 3x elektromobil Škoda Enyaq“ (dále jen „soutěž“), a to v období od 11.4.2023 do 15.7.2023 ve třech soutěžních kolech: 1. soutěžní kolo od 11.4.2023 00:00 hod. do 30.4.2023 23:59 hod., 2. soutěžní kolo od 1.5.2023 00:00 hod. do dne 31.5.2023 23:59, 3. soutěžní kolo od 1.6.2023 00:00 hod. do dne 15.7.2023 23:59 (dále jen „soutěžní období“).

Soutěž je zveřejněna na https://www.soutez.schlieger.cz/ (dále jen „webová stránka soutěže“).

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období na webové stránce soutěže. Společnost Schlieger neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná.

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi společností Schlieger a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.

2. Podmínky účasti v soutěži

Každá fyzická osoba starší 18 let, neomezená na svéprávnosti a s bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky, která si v soutěžním období pořídí v postavení spotřebitele od společnosti Schlieger fotovoltaickou elektrárnu, dodrží pravidla a splní podmínky soutěže (dále jen „soutěžící“) se může zúčastnit soutěže a vyhrát jeden ze tří elektromobilů Škoda Enyaq.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci či spolupracovníci společnosti Schlieger (nebo s ní majetkově propojených osob) a jejich rodinní příslušníci, dále osoby podílející se na přípravě a realizaci soutěže, jejich zaměstnanci, spolupracovníci, a jejich rodinní příslušníci. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni soutěžící, kteří nevyplní všechny údaje požadované v odpovědním formuláři či nesplní všechny podmínky soutěže.

Ze soutěže jsou dále vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Společnost Schlieger je dále oprávněna rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady. Vyloučen ze soutěže je dále každý soutěžící, který při registraci uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě. Rozhodnutí o vyloučení ze soutěže je konečné bez možnosti podání jakýchkoliv opravných prostředků, námitek, apod.

3. Pravidla soutěže

Aby byl soutěžící do soutěže zařazen, musí v soutěžním období splnit všechny následující podmínky:

  1. Propsání poptávky soutěžícího na fotovoltaickou elektrárnu do interního systému společnosti Schlieger (do soutěže tak nemohou být zařazeni zákazníci společnosti Schliger, jejichž poptávka byla do interního systému propsána mimo soutěžní období),
  2. Uzavřít se společností Schlieger písemnou smlouvu o dílo, jejímž předmětem bude dodávka a montáž fotovoltaické elektrárny (dále jen „smlouva“),
  3. Vyplnit řádně formulář pro účast v soutěži, soutěžící je povinen vyplnit všechny požadované údaje formuláře. Potvrzením formuláře pak soutěžící potvrzuje svůj souhlas s těmito pravidly včetně zveřejnění informací o jeho osobě v případě výhry,
  4. Uhradit řádně a včas zálohovou fakturu vystavenou společnosti Schlieger dle smlouvy, kdy úhradou zálohové faktury se považuje okamžik připsání částky na účet společnosti Schlieger.

Soutěžící bude zařazen do příslušného soutěžního kola soutěže dle čl. 1. těchto pravidel soutěže v návaznosti na okamžik, kdy splní všechny výše uvedené podmínky soutěže. V případě, že v daném soutěžním kole nevyhraje, jeho účast v soutěži nezaniká a automaticky se soutěže účastní i v následujících soutěžních kolech.

Každý soutěžící se může do soutěže přihlásit a účastnit se jí pouze jednou (tzn. i pokud uzavře více smluv se společností Schlieger) a může vyhrát pouze jednou (tzn. pokud bude jednou vylosován, bude automaticky vyřazen z dalších slosování).

4. Ceny/Výhry – nové vozy:

1. soutěžní kolo:  1 x ŠKODA ENYAQ SPORTLINE

2. soutěžní kolo: 1 x ŠKODA ENYAQ

3. soutěžní kolo: 1 x ŠKODA ENYAQ

5. Určení výherce

Výhercem soutěže se stane soutěžící, jehož jméno (spolu s ID zákazníka) bude po skončení příslušného soutěžního kola vylosováno z osudí ze všech platných přihlášených a stále se zúčastněných soutěžících a u kterého společnost Schlieger po kompletní kontrole rozhodla, že splnil veškeré podmínky a dodržel pravidla soutěže.

Před každým losováním proběhne automatický export z databáze společnosti Schlieger všech účastníků soutěže, kteří splnili soutěžní podmínky, do tištěné podoby. Následné stříhání jmen na papírkách a vložení do osudí proběhne pod dozorem notáře.

Losování bude probíhat v následujících třech termínech a to:

– po ukončení prvního soutěžního kola, dne 5.5.2023,

– po ukončení druhého soutěžního kola, dne 5.6.2023,

– po ukončení třetího soutěžního kola, dne 26.7.2023,

Losování bude probíhat fyzicky na centrále společnosti Schlieger na adrese Nagano Park, budova N3, U Nákladového nádraží 3265/10, 130 00, Praha 3 – Strašnice za účasti notáře.
Losování bude veřejné a bude pořízen živý přenos z losování skrze sociální síť Facebook.

6. Oznámení, podmínky získání a předání výher

Vyhlášení výherce proběhne bez prodlení ihned po vylosování výherce a kontrole splnění podmínek a dodržení pravidel souteže na webových stránkách společnosti Schlieger a na sociálních sítích.

Výherce ceny bude společností Schlieger dále kontaktován na telefonním čísle a e-mailu, který uvedl ve webovém formuláři při registraci v soutěži za účelem dohody termínu převzetí výhry. Výherce je povinen výhru převzít nejpozději do jednoho měsíce po losování, případně po oznámení společností Schlieger (postačí zasláním e-mailu). Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže soutěžícím. Před předáním výhry je výherce povinen prokázat se platným dokladem totožnosti, uzavřít se společností Schlieger darovací smlouvu na výhru, jejíž vzor je uveden v příloze č. 1 těchto pravidel soutěže a jejíž základním ujednáním je rozvazovací podmínka, že pokud bude smlouva na dodávku fotovoltaické elektrárny z jakéhokoliv důvodu jakýmkoliv způsobem ukončena/zrušena/prohlášena za neplatnou a strany smlouvy si budou povinni vrátit plnění poskytnutá na základě smlouvy, účinnost darovací smlouvy zaniká a vlastnické právo k výhře přechází zpět do vlastnictví společnosti Schlieger. Výherce je v takovém případě povinen  výhru společnosti Schlieger vrátit a poskytnout veškerou potřebnou součinnost k přepisu výhry na společnost Schlieger i v příslušných registrech. Výherce se v takovém případě zavazuje společnosti Schlieger nahradit ztrátu hodnoty výhry, tj. rozdíl mezi pořizovací cenou výhry (když výherce je první uživatelem vozu) a cenou, kterou bude mít výhra v okamžiku vrácení zpět společnosti Schlieger, a to na základě výzvy společnosti Schlieger spolu s vyčíslením ztráty hodnoty vozu autorizovaným servisem osloveným společností Schlieger.

Předání výhry stvrdí výherce a společnost Schlieger podpisem předávacího protokolu. V případě, že výherce neposkytne potřebnou součinnost pro předání výhry v uvedeném termínu vč. uzavření darovací smlouvy, ztrácí nárok na výhru a výhra zůstane nadále ve vlastnictví společnosti Schlieger.

7. Práva a povinnosti

Společnost Schlieger si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění. Dále si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhru není možné právně vymáhat. Ceny v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je společností Schlieger stanovena.

Společnost Schlieger neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny telefonního čísla nebo jeho nesprávného uvedení při zasílání odpovědí nebo z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně.

Účastí v soutěži bere soutěžící na vědomí, že od daně z příjmů fyzických osob jsou osvobozeny výhry v hodnotě do hodnoty 10 000 Kč včetně DPH. V případě, že hodnota výhry přesáhne 10 000 Kč (včetně DPH), výhra podléhá zdanění v souladu s § 36 odst. 2) písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění a je nutné z ní odvést daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně (tzv. srážková daň). Srážková daň z výhry bude odvedena společností Schlieger na základě potvrzeného předávacího protokolu a výherci tedy nevzniká žádná daňová povinnost.

8. Zpracování osobních údajů, souhlas s použitím podobizny a obrazově-zvukových snímků a záznamů

Soutěžící bere na vědomí, že společnost Schlieger bude jako správce zpracovávat v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů osobní údaje účastníka soutěže, a to v rozsahu jeho identifikačních a kontaktních údajů, poskytnutých v rámci soutěže. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách společnosti Schlieger https://www.schlieger.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/.

Stane-li se soutěžící výhercem, dává společnosti Schlieger v souladu s ust. § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených společností Schlieger v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla, to vše na dobu 5 let. Soutěžící uděluje společnosti Schlieger tento souhlas bezplatně, bez věcného, množstevního a územního omezení, a může jej kdykoli odvolat. Bude-li svolení udělené na určitou dobu odvoláno, aniž to odůvodňuje podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, nahradí soutěžící škodu z toho společnosti Schlieger vzniklou. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým společnost Schlieger snímek v souladu s jeho určením poskytne.

9. Závěrečná ustanovení

Společnost Schlieger neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky, ani za dostupnost nebo funkčnost sítě Facebook či webových stránek.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

Společnost Schlieger si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků soutěžících vůči společnosti Schlieger, a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech soutěže, zrušení soutěže a nahrazení jednotlivých výher jinými bude učiněno písemně a zveřejněno na webové stránce soutěže.

Vymáhání účasti v soutěži nebo vyplacení peněžitého plnění namísto věcných výher není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny věcných výher. Společnost Schlieger rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo s užíváním získané výhry. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Vlastnické právo k výhře výherce pozbývá okamžikem ukončením smlouvy na dodávku fotovoltaické elektrárny z jakéhokoliv důvodu jakýmkoliv způsobem.

Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. Soutěžící bude ze soutěže vždy vyloučen v případě, že společnost Schlieger zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu s dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany soutěžícího či jiné osoby, kterým dopomohla danému soutěžícímu k takovému jednání nebo se na něm podílela. Soutěžící také nesmí poškozovat dobré jméno společnosti Schlieger, třetích osob či chráněná práva aj.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.

Pokud dojde v souvislosti s předáním výhry v soutěži k mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné překážce vzniklé nezávisle na vůli společnosti Schlieger (tzv. zásah vyšší moci), kvůli níž nebude možné zajistit předání výhry, nemá výherce nárok na předání další, tedy náhradní, výhry. Mezi zásahy vyšší moci patří například působení přírodních živlů, nenadálá změna bezpečnostní situace, nařízení vlády ČR ohledně omezení pohybu osob v souvislosti s Covid-19,  atd.

Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na webové stránce soutěže. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a těmito úplnými pravidly zveřejněnými na webové stránce soutěže, mají přednost tato úplná pravidla.

Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících se soutěží je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz.

V Praze dne 10.4. 2023

Schlieger, s. r. o.

 

Příloha č. 1 k Pravidlům soutěže: Vzor darovací smlouvy na výhru